collo banner

A+ A A-

Regulamin

1. Zasadniczym celem wydawania „Colloquium” WNHiS AMW jest upowszechnianie aktualnego dorobku z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przez przedstawicieli krajowych i zagranicznych środowisk naukowych.

2. „Colloquium” wydawane było jako rocznik do 2011 roku, od 2011 r. (nr 4) jest kwartalnikiem. Decyzją MNiSW wydawany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej kwartalnik naukowy  (ISSN 2081-3813) otrzymał 20 punktów.

3. Weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” zajmują się członkowie Rady Redakcyjnej Colloquium oraz redaktorzy tematyczni i redaktor statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac, kwalifikują je do publikacji, a następnie dokonują wyboru dwóch recenzentów dla każdego artykułu.
4. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą:
-     redaktor naczelny;
-     zastępca redaktora naczelnego;
-     redaktorzy tematyczni;
-     redaktor językowy;
-     redaktor statystyczny;
-     sekretarz redakcji.
5. Do zadań Rady Redakcyjnej w szczególności należy:
-     ocena artykułów pod względem formalno-merytorycznym spełniania wymogu publikacji naukowej;
-     kwalifikowanie materiałów do recenzji merytorycznych;
-     dopuszczenie artykułu do druku;
-     określenie kierunków rozwoju.
6. Warunki recenzji:
-     recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta;
-     w uzasadnionych przypadkach recenzentem może być osoba ze stopniem naukowym doktora, specjalizująca się w problematyce, której poświęcony jest recenzowany artykuł;
-     dopuszcza się jedną ocenę merytoryczną wewnętrznego recenzenta;
-     recenzję merytoryczną poprzedza wstępna ocena formalna, na którą redaktor tematyczny ma dwa tygodnie;
-     artykuł może być odrzucony, gdy np. nie spełnia podstawowych wymogów językowych czy tematycznych;
-     wstępnie zaaprobowany artykuł jest wysyłany do dwóch recenzentów, którymi są zwykle naukowcy zajmujący się tą samą lub pokrewną tematyką,
w uzasadnionych przypadkach możliwa jest tylko jedna recenzja. Decyzje w takim przypadku podejmuje redaktor naczelny;
-     jeżeli recenzent nie podejmie się wykonania recenzji, Rada Redakcyjna może wyznaczyć innego recenzenta;
-     recenzent artykułu ocenia znaczenie tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;
-     Rada Redakcyjna na podstawie ocen podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek;
w tym ostatnim przypadku, razem z publikacją odsyła się autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów;
-     autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść w tekście publikacji odpowiednie zmiany;
-     poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Rada Redakcyjna podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku;
-     w przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, Rada Redakcyjna może powołać kolejnego recenzenta;
-     w przypadku odmowy wykonania recenzji przez trzech kolejnych recenzentów artykuł nie jest kwalifikowany do publikacji i zostaje zwrócony autorowi;
-     opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;
-     recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
-     dane o recenzencie umieszcza się raz w roku na liście recenzentów.
7. Warunki obowiązujące autora artykułu:
-     autor składa artykuł w redakcji Colloquium;
-     autor jest zobowiązany uwzględnić w swoim artykule uwagi recenzentów w ciągu trzech tygodni;
-     artykuł jest kierowany do opracowania redakcyjnego i publikacji tylko w przypadku pozytywnych recenzji;
-     jeżeli autor uzyskał pozytywne opinie dwóch recenzentów, a pomimo wezwań do zmian nie dostosował się do wymogów redakcyjnych, artykuł nie będzie publikowany;
-     autor nie otrzymuje honorarium za napisanie artykułu;
-     autor zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich;
-     autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski zwolniony z opłat.
8. Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym.
9. Warunkiem publikacji jest udzielenie redakcji Colloquium prawa do wykorzystania złożonego tekstu w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.
10. Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Radę Redakcyjną Colloquium, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w zakładce – Wskazówki dla autorów.
11. Posiedzeniom Rady Redakcyjnej przewodniczy redaktor naczelny lub jego zastępca.
12. Decyzje Rady Redakcyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.